POLITICĂ DE PROTECȚIA DATELOR

 

Romanian Science Festival vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 (denumit în continuare pe scurt GDPR) și cu legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale în vigoare.

Ne propunem să protejăm datele personale pe care le prelucrăm, să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate și la drepturile pe care le dețineți legat de datele dumneavoastră personale.

 1. Operator de date

Operatul de date este Asociația Diaspora Locală, persoană juridică română fără scop patrimonial, înregistrată în Registrul Special Fundații conform Legii 246/2005 nr. 99 din data de 17.07.2019, având CUI 41545404, având sediul în județul Timiș, comuna Dumbrăvița, Strada Crișurilor, nr. 57, număr de telefon +40 730311949 și adresă de e-mail info@romaniansciencefestival.ro.

 1. Persoana vizată

Persoana vizată sunteți dumneavoastră în calitate de voluntar, mentor, sponsor sau colaborator la Romanian Science Festival.

 1. Procesăm datele cu caracter personal pentru scopuri specifice.

În calitatea dumneavoastră de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact, vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 1. a) buna desfășurare a contractului încheiat cu organizația sau entitatea pe care o reprezentați/în numele căreia acționați;
 2. b) conformarea la regulile, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile care ni se aplică, sau pentru a aplica legea și a coopera cu autoritățile competente, inclusiv dar nu limitat la autoritățile fiscale și judiciare.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru buna desfășurare a contractului (inclusiv

interacțiunile din etapa pre-contractuală) încheiat cu entitatea pe care o reprezentați / în numele căreia acționați și pentru respectarea angajamentelor noastre juridice ca parte contractantă.

În plus, vom putea prelucra datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese

legitime, precum  analizarea și gestionarea riscurilor asociate activității noastre; SAU în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale; SAU gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de informări cu privire la activitatea noastră și/sau analiza în scopuri statistice sau în alte scopuri pentru a ne dezvolta produsele, pentru a înțelege comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și pentru a analiza, dezvolta și îmbunătăți activitatea noastră. Ori de câte ori folosim acest temei juridic pentru a procesa date cu caracter personal, evaluăm interesele noastre pentru a ne asigura că nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

În plus, aveți dreptul de a contesta această procesare. Pentru mai multe informații, consultați

secțiunea „Drepturile dumneavoastră”.

 1. Putem dezvălui datele cu caracter personal unor terțe părți

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând afiliații și partenerii noștri, cum ar fi:

– parteneri și băncile acestora în vederea transferului de fonduri;

– furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, procesare, training, depozitare, arhivare, asistență clienți;

– consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

– autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice relevante pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile.

 1. Drepturile dumneavoastră

Garantăm drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, garantăm respectarea drepturilor dumneavoastră:

 • dreptul de acces – puteți solicita o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – puteți solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat – puteți solicita ștergerea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; vom analiza cererea în funcție de motivele care o justifică și vă vom informa în termenul-limită legal despre stadiul soluționării acesteia. În general, la data expirării termenului de stocare , așa cum au fost ele descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi fie șterse, fie anonimizate. Ne puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării – aveți dreptul de a vă opune, pe motive legate de situația dumneavoastră specifică, procesării datelor cu caracter personal pe baza interesului legitim – punctul B, litera c) de mai sus; cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege. Nu folosim mijloace automate în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 1. Păstrăm datele cu caracter personal pe o perioadă limitată.

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

 1. Deținem măsuri rezonabile de asigurare a securității datelor cu caracter personal.

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

 1. Datele de contact ale Operatorului

Dacă aveți întrebări referitoare la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter

personal, aveți dreptul să ni le adresați în scris la adresa poștală: Asociația Diaspora Locală, Str. Crișurilor, Nr 57, Dumbravița, Județul Timiș, România sau pe email la adresa info@romaniansciencefestival.ro

 1. Autoritatea de supraveghere

De asemenea, dacă cererea dumneavoastră nu a fost soluționată sau dacă nu sunteți mulțumit, puteți sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. (http://www.dataprotection.ro/)

 

Scroll to Top